No sigh up mobil cam porn Sexy wweb cams

(Let us assault the fort of the rebels.) Word: salansan1 Active Verb: magsalansan Passive Verb: salansanin English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalansan ka ng mga plato sa aparador.(You stack the plates in the cupboard.) 2) Salansanin mo ang mga plato.(Stack the plates.) Word: salansan2 Passive Verb: isalansan English Definition: (verb) to file orderly; to put in an orderly stack L2 Definition: Notes: Examples: Isalansan mong mabuti ang mga plato.(Stack the plates properly.) Word: salaysay2 Active Verb: magsalaysay Passive Verb: isalaysay English Definition: (verb) to narrate; to relate; to tell a story L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsalaysay ka sa amin ng iyong kuwento.

No sigh up mobil cam porn-75

(Pierce the cow's chest.) Word: saksak2 Active Verb: magsaksak Passive Verb: isaksak English Definition: (verb) to stuff; to cram in clothes as in packing L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsaksak tayo ng papel sa loob ng bag.(Strangle the wild lion.) Word: sakay1 Active Verb: sumakay English Definition: (verb) to ride in a vehicle; to board a vehicle; to take/board a plane L2 Definition: Notes: Examples: Sumakay ako ng eroplano papuntang Baguio.(I took a plane to Baguio.) Word: sakay2 Active Verb: magsakay Passive Verb: isakay English Definition: (verb) to load in a vehicle L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsakay ka ng sampung tao sa jeep.(You go with Bill and Monica on the way to the White House.) Word: sabi Active Verb: magsabi Passive Verb: sabihin English Definition: (verb) to say; to ask permission; to tell; to relate L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magsabi ka muna sa iyong boss kung gusto mong umalis ng matagal.(You should ask first for permission from your boss before you go on leave for a long time.) 2) Sabihin mo sa iyong boss na ikaw ay mawawala ng matagal.

Leave a Reply