Malou postanes dating filipina website Free uk nawty chat site

Đ/Á: Ban đầu: m= 8-4 = 4 =: Nền sản xuất xã hội gồm 3 ngành sản xuất, trong đó tư bản ứng trước của: Ngành 1 là: 800c 200v Ngành 2 là: 900c 100v Ngành 3 là: 670c 330v m’ chung của các ngành như nhau là 100%. Đ/Á: : Mức độ bóc lột (m’) là 200%, c/v = 7/1, m = 8.000 $, với điều kiện tư bản bất biến hao mòn hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất.

Hãy xác định chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị hàng hoá.

Sau khi áp dụng kỹ thuật mới, năng suất lao động sống của xí nghiệp đó tăng lên 2 lần, số lượng hàng hoá sản xuất cũng tăng lên tương ứng.

Đ/Á: – Tổng LN = 50 tỷ x 12% = 6 tỷ – LT của TB CVay = 20 tỷ x 3% = 0,6 tỷ – LN của TBCN = 6 – 0,6 = 5,4 tỷ : Tư bản đầu tư trong công nghiệp là 80 triệu $, trong nông nghiệp là 10 triệu$, c/v trong công nghiệp là 9/1, trong nông nghiệp là 4/1, trình độ bóc lột trong nông nghiệp là 120%, trong công nghiệp là 100%. Đ/Á: – TB ĐT trg CN = C V = 80 triệu $ Mà C/V trong CN = 9/1 = M trg NN = 2 x 120 % = 2,4 triệu$ LN NN = 10 x 8,8% = 0,88 triệu$ Đ/Tô T/Đối = 2,40 – 0,88 = 1,52 triệu$ Bài 20B: Tư bản đầu tư trong công nghiệp là 80 triệu $, trong nông nghiệp là 10 triệu$ , c/v trong công nghiệp là 9/1, trong nông nghiệp là 4/1, trình độ bóc lột trong nông nghiệp là 120%, trong công nghiệp là 150%. Đ/Á: – TB ĐT trg CN = C V = 80 triệu $ Mà C/V trong CN = 9/1 =: Tổng tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp là 800.000 $ với tỷ suất lợi nhuận bình quân là 15%, lợi nhuận công nghiệp là 108.000 $. XĐ ĐTCL của khoảnh thứ ba: – Tổng SL của khoảnh thứ ba = 300 x 5 tấn = 1.500 tấn – Tổng GTr của khoảnh thứ hai = 1.500 tấn x 2.000 $ = 3.000.000 $ – Tổng LN của khoảnh thứ hai = 3.000.000 – 500.000 = 2.500.000 $ – ĐTCL của khoảnh thứ hai = 2.500.000 – 100.000 = 2.400.000 $ 4.

Các nhà tư bản thương nghiệp cần phải mua, bán sản phẩm theo giá bao nhiêu để họ và các nhà tư bản công nghiệp thu được lợi nhuận bình quân. ĐTCL của khoảnh hai và ba đều là địa tô chênh lệch 1 Bài 22 B: Trên 3 khoảnh ruộng có diện tích bằng nhau, đều là 300 ha. Trên khoảnh thứ nhất có Đ/K SX xấu nhất, đạt sản lượng 1 tấn/ha Trên khoảnh thứ hai có Đ/K SX tốt hơn, đạt sản lượng 3 tấn/ha Trên khoảnh thứ ba có Đ/K SX tốt nhất, đạt sản lượng 5 tấn/ha Tỷ suất lợi nhuận bình quân là 20%. XĐ GTr của nông sản = GT NS của khoảnh thứ nhất (Xấu nhất): – Tổng SL = 300 X 1 tấn = 300 tấn – Tổng GTr = 500.000 & 100.000 $ (= 500.000 x 20 %) = 600.000 $ – GTr của 1 tấn NS = 600.000 $ : 300 tấn = 2.000 $/tấn – Tổng LN của khoảnh thứ nhất = 500.000 x 20% = 100.000 $ 2.

Đ/Á: – TBCN = (108.000 x 100): 15 = 720.000$ – TB TN = 800.000 – 720.000 = 80.000$ – LN TN = 80.000 x 15% = 12.000$ =: Trên 3 khoảnh ruộng có diện tích bằng nhau, người ta đầu tư cho mỗi khoảnh ruộng là 100 $. Hãy xác định địa tô chênh lệch trên mỗi khoảnh ruộng? XĐ ĐTCL của khoảnh thứ hai: – Tổng SL của khoảnh thứ hai = 300 x 3 tấn = 900 tấn – Tổng GTr của khoảnh thứ hai = 900 tấn x 2.000 $ = 1.800.000 $ – Tổng LN của khoảnh thứ hai = 1.800.000 – 500.000 = 1.300.000 $ – ĐTCL của khoảnh thứ hai = 1.300.000 – 100.000 = 1.200.000 $ 3.

Đ/Á: – m1 v = 8 h =: Ngày làm việc 8 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ.

Sau đó do tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng và dịch vụ, cho nên hàng hoá, dịch vụ ở những ngành này rẻ hơn trước 2 lần.

Leave a Reply